新着情報

新着情報

新着情報News

For International Patients

当院スタッフは英語が話せないため、日本語が話せない場合は通訳の同行が必要です。また、当院が発行する文書(資料、説明書、同意書等)は日本語表記です。このため日本語が読める必要があります。

 

Our staff cannot speak English, so if you do not speak Japanese, you will need to bring an interpreter with you. In addition, documents issued by our hospital (materials, instructions, consent forms, etc.) are written in Japanese. Therefore, you must be able to read Japanese.

 

Nhân viên của chúng tôi không thể nói tiếng Anh, vì vậy nếu bạn không nói được tiếng Nhật, bạn sẽ cần mang theo thông dịch viên. Ngoài ra, các tài liệu do bệnh viện của chúng tôi ban hành (tài liệu, hướng dẫn, mẫu chấp thuận, v.v.) đều được viết bằng tiếng Nhật. Do đó, bạn phải có khả năng đọc tiếng Nhật.

 

一覧へ戻る